KvK stimuleringsproject DoDo

Als projectmanager Digitale ontwikkeling Drentse ondernemers (DoDo) bij de Kamer van Koophandel heb ik meegewerkt aan de de bevordering van innovatie met behulp van ICT in Drenthe. Duizenden ondernemers zijn in de projectperiode op een of andere manier in aanraking gekomen met het project en de mogelijkheden die ICT biedt om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. 

Een artikel uit NoordNieuws door de stuurgroepleden Hein Visser, KPN en Jan-Willem Lobeek van VNO-NCW Noord: DoDo: een snelle hub naar het MKB
"Hoe laat je een MKB ondernemer nadenken over zijn bedrijfsproces en de rol die daarin is weggelegd voor ICT? Het DoDo project heeft de brug naar de ondermers geslagen en is daarmee ongekend succesvol. Breng de goede partijen bij elkaar, spreek de taal van de ondernemer, wees laagdrempelig en geef snel duidelijkheid - DoDo is succesvol door zijn simpelheid."

DoDo innovatieplatform

De kracht van het project lag in het, op een laagdrempelige manier, verbinden van ondernemers, MKB-(intermediaire) organisaties en overheids- en onderwijsinstellingen. Ondernemers verworven inzichten, ontmoeten collega’s en ontwikkelden met behulp van subsidies (DoDo Awards) innovatieve projecten, een aantal in samenwerkingsverband.

'... Ik heb Irma leren kennen als een enthousiast en deskundig persoon. Zij zorgde er voor dat het DoDo project een groot succes was. Als zich bepaalde problemen voordeden wist zij door alert te reageren en creatief te denken snel tot een oplossing te komen.
Honderden ondernemers hebben de door DoDo georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond. Veel ondernemers zijn n.a.v. deze bijeenkomsten gestimuleerd om de kansen die ict biedt optimaal te benutten in hun bedrijf.'
Pieter Diphoorn, Innovatiecoach Syntens

Samen staan voor wat je uitdraagt

Het project DoDo (Digitale ontwikkeling Drentse ondernemers) is een voorbeeld van een concept waarbij  de mensen achter de participerende organisaties de dragers waren van de visie en het succes. Het concept werd gedragen door een stuurgroep waarin het faciliterende veld van 'innovatie met behulp van ict' breed vertegenwoordigd was: Syntens, NOM, MKB-Noord, VNO NCW Noord, KvK, Ziggo en KPN. Zij stonden voor wat ze uitdroegen, waren transparant in hun handelen en leefden zelf het voorbeeld van samenwerking.
Samenwerking in de stuurgroep en ook samenwerking in de uitvoering van het project: met aanbieders van ict, met provincie, gemeenten en met onderwijs.

Zien en laten zien

Tijdens de themabijeenkomsten geen verkoopgerichte acties en wel laagdrempelige ontmoetingen tussen aanbieders en vragers.  ICT-partners kregen de kans om zich te presenteren op een innovatiemarkt. Niet het verkopen van ict stond voorop als doel maar zien en laten zien wat al werkt. Voorbeelden uit de praktijk werden als best practices getoond. Niet in een verkoopgesprek of demonstratie, wel door in gesprek te zijn met de mensen achter de ontstane innovatie.

'... Haar enthousiasme en inzet voor deze ondernemers heeft mede bijgedragen aan de geweldige spin-off van dit project. In de samenwerking met mij als presentator van de DoDo-sessies was ze altijd plezierig, flexibel en accuraat.'
Mediatrainer en interim manager omroep Henk ten Oever Media & Communicatie

Aansluiten met creatieve concepten

Het projectteam sloot aan bij actuele thema's die speelden in het veld en bij waar de ondernemer stond. Voor  de (thema)bijeenkomsten en contactdagen maakten we in ons team de creatieve vertaalslag van onderwerp naar uitvoering. Samen bedachten we concepten om op laagdrempelig niveau de doelgroep aan te spreken en uit te nodigen. Dusdanig dat ze ook werkelijk elkaar konden ontmoeten, informatie kwamen halen en brengen en vooral ook in de ervaring konden stappen.

'Irma is een bevlogen en betrokken persoon, met een groot inzicht in ondernemersland, met name MKB. Veelal is dit een mannenwereld en juist hierdoor kan Irma als vrouw een waardevolle rol en invalshoek belichten. Juist bij MKB-ers kan Irma haar kwaliteiten aanwenden om de scoop te verbreden en organisatie te helpen professionaliseren.'
Piet Postma, Regional Director, Ziggo

Voorbeelden van inspirerende onderwerpen waarbij we aansloten bij wat er speelde in de markt en waarin we zgn. 'droge' stof vertaalden naar een creatief en uitnodigend concept zijn 'Een blik op de digitale snelweg' op de bedrijven-contactdagen in Emmen, en 'De DoDo-ontdekkingsreis' waar we 300 ondernemers in Assen op een verrassende wijze informatie gaven en met elkaar in contact brachten. Bruisend!
 

Samen en co-creatie

'Irma is zelfstandig, kan goed organiseren en maakt optimaal gebruik van haar netwerk om resultaat te boeken.'
Karel Groen, plv. directeur KvK Drenthe, Coördinator projecten en marketing (nu Directeur/Geschäftsführer at Eems Dollard Regio)

Ict-aanbieders werkten mee en dachten mee. Zij hadden hun inbreng in thema's en ook in het delen van kennis. Ondernemers stonden open voor samenwerking met het onderwijs: docenten en studenten zijn ook dragers van kennis, van nu en de toekomst.

Door het creëeren van een netwerk en ruimte in halen en brengen van de participanten alsmede het daarvoor faciliteren van een omgeving, ontstond er verbondenheid tussen ondernemers, MKB-organisaties en overheids- en onderwijsinstellingen. Ondernemers verworven inzichten, ontmoeten collega’s en ontwikkelden met behulp van subsidies (DoDo Awards) innovatieve projecten, een aantal in samenwerkingsverband.

Stimulering en Awards

Ondernemers dienden ter bevordering van innovatie en groei van het bedrijf, samen met een gekozen ICT-partner, projecten cq business cases in bij de stuurgroep. Uit deze projecten werden maandelijks subsidies, een geldelijke steun in de vorm van Awards, uitgereikt aan de meest innovatieve projecten die werden ingediend. Daarnaast werd er een Gouden Award uitgereikt.

Waardering door de ICT-partners

ICT-partners hebben ervaren dat de DoDo bijeenkomsten een goede stimulans zijn om samen met het MKB tot innovatieve ICT-oplossingen te komen:
• ICT-partners slagen erin passende oplossingen te bieden aan het MKB;

ICT-partners bewerkstelligen een hogere benuttingsgraad van ICT-toepassingen in het MKB;
• Tijdens de DoDo bijeenkomsten wordt ruimte gecreëerd om met verschillende bedrijven in het MKB ideeën rond ICT-oplossingen uit te wisselen.

De DoDo bijeenkomsten hebben de ICT-parners veel bekendheid over hun producten en
diensten opgeleverd
.

Waardering door het MKB

De deelnemende MKB-bedrijven vertegenwoordigden allerlei sectoren. De bijeenkomsten werden goed bezocht en bedrijven namen deel aan de trajecten die door DoDo werden aangeboden. Als gevolg van deelname aan de verschillende activiteiten is bij de deelnemers veel spinn-off ontstaan en ontstonden ideeën voor innovatie waarvan er een groot aantal ook succesvol zijn uitgevoerd waardoor o.a. de bedrijfsvoering werd geoptimaliseerd.

Tijdens de bijeenkomst “Stop met het herhalen van je verleden, start met het repeteren van je toekomst” gaf een MKB-bezoeker aan dat hun project dankzij DoDo een grote hoeveelheid follow-ups, leads en een overzichtelijke bedrijfsvoering heeft opgeleverd. Met behulp van de informatie verkregen tijdens de bijeenkomst zijn ideeën ontstaan voor procesinnovatie met behulp van ICT. 

Gouden DoDo Award toegekend aan vijf hoveniersbedrijven

Vijf hoveniersbedrijven uit Noord-Nederland vonden een samenwerking in SHNN (samenwerkende hoveniers Noord-Nederland). De ondernemers hebben zich verenigd in een coöperatie. Deze coöperatie is een unieke samenwerkingsvorm tussen kleinschalige hoveniersbedrijven met als voornaamste doel optimaal gebruik te maken van elkaars medewerkers en materieel. Voorop staat dat de vijf afzonderlijke bedrijven zelfstandig blijven werken.

Het samenwerkingsverband is ontstaan uit het traject Webstrategie van het project DoDo. De ondernemers ontmoeten elkaar op één van de bijeenkomsten waar informatie, kennis en vooral ervaring werd gedeeld. De hoveniers raakten geïnspireerd, ontmoeten een ict-aanbieder en samen werkten ze een concept uit waarbij de bedrijven samen hun personeel en materieel inplannen en inzetten. Vanuit het DoDo-traject en ondersteund met de Award hebben de hoveniers gezamenlijk een succesvolle samenwerking voortgezet.

Krachtenbundeling ontstaan door DoDo

De hoveniers stimuleren onderling de samenwerking en kennisvermeerdering. Middels online planning kunnen medewerkers en materieel onderling worden uitgewisseld en zo optimaal worden benut. Activiteiten als het volgen van cursussen en workshops, het bezoeken van beurzen en vergaderingen en bijvoorbeeld het verlengen van spuitlicenties, worden veelal gezamenlijk opgepakt. De hoveniers horen van elkaar het laatste nieuws, actuele trends en tips.Hun motto is dan ook: samen sterk!

Door samen te werken, door hulp aan elkaar en door gezamenlijk inkopen van producten en diensten, kunnen de leden van de Samenwerkende Hoveniers Noord Nederland, iedere klant een gedegen en kwalitatief hoogwaardig product bieden. http://www.shnn.nl/index1.html